حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده الماس
Bank Pasargard
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر