دکتر کاووس فلامکی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

دکتر سعید باغشاهی

دانشگاه بین المللی امام خمینی

دکتر حسین عربی

دانشگاه علم و صنعت
 

 

Donghyun Kim

Professor

Yonsei University, South Korea

 

Carlos J. Zapata-Rodriguez

Professor

University of Valencia, Spain

   

Safi Jradi

Professor

University of Technology of Troyes, France
 

Jer-Shing Huang

Professor

Leibniz institute of Photonic Technology, Jena, Germany

Jianfang Wang

Professor

City University of Hong Kong

 

Fernando Stefani

Professor

University of Buenos Aires, Argentina.

   

دکتر سید محمد موسوی خوئی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

 

دکتر اردشیر هزارخانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

Ali Sabea Hammood

Professor

University of Kufa, Iraq

Alaa A. Atiyah
Professor
University of Technology Baghdad, Iraq

 

Vincenzo Amendola

 Associate Professor

University of Padova, Italy

 

دکتر علی نعمتی

دانشگاه صنعتی شریف

Gilles Bourret

Assistant Professor

University of Salzburg, Austria
   

دکتر علی صادقی

دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر لیلا ناجی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
   

دکتر طاهره توحیدی مقدم

دانشگاه تربیت مدرس
 

دکتر احمدرضا محرابیان

دانشگاه شهید بهشتی
   

دکتر افرا حاجی ­­زاده

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
 

دکتر مهدی ملکان

دانشگاه تهران
   

دکتر سمیه اکبری

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
 

دکتر عباس مقصودی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
   

دکتر کامران دهقانی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

   

دکتر مریم کرباسی

شرکت نانوساختار رستاک