جوایز

به نفرات برتر (اول و دوم) در هر زمینه مسابقه (متالوگرافی، سراموگرافی، مینرالوگرافی، علوم زیستی و بیومواد، نانومواد و الیاف و پلیمرها) به ترتیب 500 و 300 دلار جایزه تعلق خواهد گرفت.