معیارهای داوری:

تصاویر ارسال شده به دبیر خانه دومین دوره مسابقات بین المللی تصویر میکروسکوپی توسط داوران متخصص در هر زمینه بر اساس معیارهای زیر داوری می شود:

1-     ارزش علمی: میزان اهمیت و ارزش علمی اثر ارسال شده.

2-     ارزش فنی: نوآوری در آماده‏ سازی نمونه برای ثبت تصویر ارسال شده.

3-     زیباشناسی: میزان تأثیر گذاری و توازن و ترکیب اثر.

4-     کیفیت اثر: میزان قدرت تفکیک و وضوع تصویر باید در حد قابل قبولی باشد.