زمینه های ارسال تصاویر

 تصاویر ثبت شده توسط میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ الکترونی عبوری و میکروسکوپ پروبی روبشی در زمینه های:

  • متالوگرافی
  • سراموگرافی و مینرالوگرافی
  • بیومواد
  • نانومواد
  • الیاف و پلیمرها

انواع میکروسکوپ

 

  • میکروسکوپ نوری
  • میکروسکوپ الکترونی روبشی
  • میکروسکوپ الکترونی عبوری
  • میکروسکوپ پروبی روبشی