شروع ارسال آثار:  شنبه 9 دی ماه 1396
 

 

اعلام نتایج اولیه داوری شنبه 1 اردیبهشت ماه 1397
:تاریخ شروع مسابقه سه شنبه 25 اردیبهشت ماه 1397
تاریخ پایان مسابقه: چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه 1397