دکتر نادر پروین

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رئیس دومین دوره مسابقه بین المللی تصویر میکروسکوپی
 
دکتر مجید قاسمی
رئیس و عضو هئیت علمی دانشگاه خاتم
رئیس افتخاری دومین دوره مسابقه بین المللی تصویر میکروسکوپی

 

 

 

دکتر داوود حق شناس

عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دبیر علمی دومین دوره مسابقه بین المللی تصویر میکروسکوپی
 
دکتر عبدالله شمیسا
عضو هیات علمی دانشگاه خاتم
نماینده دانشگاه خاتم

 

امیرمصطفی امیرجانی

دانشجوی دکتری مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دبیر اجرایی دومین دوره مسابقه بین المللی تصویر میکروسکوپی